Kalendarium zmian

StartKalendarium zmian
Rozwiń

Wybrane elementy harmonogramu wdrażania zmian wynikających z ustawy z 20 lipca 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (zwana dalej PSW)

1 października 2018 r.
Utrata uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego jednostek organizacyjnych z kategorią naukową C lub nieposiadających kategorii naukowej. Uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego będą nadawane w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3, na podstawie dotychczasowych przepisów, ale z zastosowaniem nowych wymagań dotyczących ewaluacji: 1) uprawnienia do nadawania stopnia doktora nadaje się podmiotowi zatrudniającemu co najmniej 12 osób posiadających co najmniej stopień doktora, dla których ten podmiot jest podstawowym miejscem pracy, reprezentujących dyscyplinę naukową lub artystyczną, w zakresie której podmiot ma otrzymać uprawnienie; 2) uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nadaje się podmiotowi zatrudniającemu co najmniej 12 osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2 lub art. 226 ustawy, o której mowa w art. 1, dla których ten podmiot jest podstawowym miejscem pracy, reprezentujących dyscyplinę naukową lub artystyczną, w których zakresie podmiot ma otrzymać uprawnienie. Dla postępowań wszczętych i niezakończonych przed 1.10.2018 r. uczelnia wchodzi w prawa strony, gdy procedura prowadzona była na wniosek jednostki organizacyjnej. Stanowisko profesora zwyczajnego, w rozumieniu PSW, staje się stanowiskiem profesora w rozumieniu Ustawy 2.0. Stanowisko profesora nadzwyczajnego i wizytującego w rozumieniu PSW, staje się stanowiskiem profesora uczelni w rozumieniu Ustawy 2.0.

30 listopada 2018 r.
Upływa termin na złożenie przez osoby prowadzące działalność naukową, biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej po raz pierwszy oświadczeń o reprezentowanej przez siebie dziedzinie i dyscyplinie w rozumieniu U2.0 (art. 343 ust.7)

31 grudnia 2018 r.
Upływa termin na złożenie przez osoby prowadzące działalność naukową po raz pierwszy oświadczenia o zaliczeniu go do liczby pracowników do ewaluacji (oświadczenie o reprezentowanej przez siebie dyscyplinie). Upływa termin na dostosowanie przez senat uczelni uchwały określającej warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na rok akademicki 2019/2020. Upływa termin na określenie przez senaty uczelni publicznych i podania do wiadomości publicznej zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

1 stycznia 2019 r.
Upływa termin na dostosowanie przez uczelnie umów o pracę w zakresie minimalnej wysokości wynagrodzenia

31 stycznia 2019 r.
Upływa termin na złożenie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów przez uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, międzynarodowe instytuty naukowe oświadczenia w sprawie przyporządkowania posiadanych uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny w jednej z dziedzin określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy 2.0.

30 kwietnia 2019 r.
Upływa termin na wydanie przez Centralną Komisja do Spraw Stopni i Tytułów komunikatu o przyporządkowaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny w jednej z dziedzin określonych oraz o uprawnieniach przyporządkowanych do dziedzin i dyscyplin, na podstawie których w terminie do 31 grudnia 2023 r. mogą być nadawane stopnie doktora lub doktora habilitowanego. Od tego dnia nadanie stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora w nowych w dziedzinach i dyscyplinach, także dla wszczętych przed wejściem Ustawy 2.0. Do 30 września 2019 r. – rada jednostki organizacyjnej, od dnia 1 października 2019 r. – organ wskazany w statucie. Ostateczny termin wszczęcia przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego i postępowania o nadanie tytułu profesora wg starych zasad (stopnie i tytuł nadawane w nowych dziedzinach i dyscyplinach). Ogłoszenie przez MNiSW konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

1 maja 2019 r.
Od 1.05 do 30.09.2019 r. nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora.

31 maja 2019 r.
Upływa termin na podanie po raz pierwszy do wiadomości publicznej ustalonych przez senat zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej oraz programu kształcenia w szkole doktorskiej.

30 czerwca 2019 r.
Upływa termin na powołanie pierwszej rady uczelni przez senat (jeszcze przed upływem terminu na uchwalanie statutu, senat określa sposób powołania; rada uczelni działa do 31 grudnia 2020 r.).

30 września 2019 r.

Rady podstawowych jednostek organizacyjnych oraz kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych, przestają być organami uczelni i tracą kompetencje. Prorektorzy pełnią swoje funkcje do 30 września 2019 r. Z dniem 1 października 2019 r. rektorzy wstępują w prawa i obowiązki kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych.

1 października 2019 r.
Można wszczynać postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora. Stopień doktora albo stopień doktora habilitowanego nadaje senat lub wskazany w statucie organ. Czynności związane z postępowaniem o nadanie tytułu profesora prowadzi senat. Dzień wejścia w życie nowych statutów zgodnych z Ustawą 2.0. Upływa termin na dostosowanie programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań Ustawy 2.0. Upływa termin na przyporządkowanie prowadzonych kierunków studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5, a także na połączenie kilku kierunków o tym samym poziomie, profilu i nazwie kierunku. Upływa termin na wejście w życie nowych regulaminów pracy. Upływa termin na wejście w życie uchwalonych przez senaty regulaminy studiów. Upływa termin na uchwalenie regulaminów szkół doktorskich na podstawie przepisów Ustawy 2.0. Wejście w życie regulaminów szkół doktorskich.

1 stycznia 2020 r.
Upływa termin na uchwalenie regulaminu samorządu studenckiego.

31 marca 2020 r.
Upływa termin dla rektorów na wprowadzenie do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (POL-on) danych o pracownikach (aktualizacja za okres od dnia wejścia w życie Ustawy 2.0). Wprowadzenie danych o osiągnięciach naukowych i artystycznych – także za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia wejścia w życie Ustawy 2.0.

1 stycznia 2021 r.
Rada Doskonałości Naukowej wstępuje w prawa Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów będącej stroną w postępowaniach sądowych. Rozpoczyna się pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej, obejmująca lata 2017-2020.

31 grudnia 2021 r.
Postępowania habilitacyjne, postępowania o nadanie tytułu profesora oraz przewody doktorskie niezakończone do 31.12.2021 r. odpowiednio umarza się albo zamyka się.

31 grudnia 2023 r.
Upływa termin na prowadzenie studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 na starych zasadach. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi do 30 września 2019 r. prowadzą rady jednostek, natomiast od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. – podmioty wskazane w statucie.